Privātuma politika

1. Lietotāju datu un identifikācijas kodu apstrādes pārzinis ir SANERI. SANERI garantē, ka Lietotāja dati tiks izmantoti tikai produktu iegādes un mārketinga nolūkos.

2. Visi Portālā ievietotie Lietotāju dati un identifikācijas kodi tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

3. Lietotājs apzinās un piekrīt, ka SANERI vāc par lietotājiem anonīmos un personas datus, un ka SANERI veic attiecīgā Lietotāja datu un identifikācijas kodu apstrādi Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē.

4. Lietotājs apzinās un piekrīt, ka Lietotāja anonīmie dati nav personiski identificējami, tie sastāv no reģistra un pieteikuma datnēm, kā arī sīkdatnēm (turpmāk tekstā – Cookies), piemēram, Lietotāja IP adreses, domēna nosaukuma vai informācijas par Portāla lietošanu, kas tiks izmantota tikai administratīvām vajadzībām, lapas pārvaldīšanai, kā arī lapas lietojuma un tendenču analīzei.

5. Lietotājs apzinās un piekrīt, ka Lietotāja personas dati ir jebkura informācija, kas Lietotāju personiski identificē, piemēram, Lietotāja vārds, uzvārds, nosaukums, adrese, e-pasta adrese vai tālruņa numurs.

6. SANERI veic Lietotāja datu apstrādi, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un piemēro iekšējās procedūras un kontroles līdzekļus, lai novērstu neatļautu Lietotāja datu lietošanu, piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu, kā arī pielieto visus saprātīgos līdzekļus, lai nodrošinātu Lietotāja datu drošību, integritāti un privātumu.

7. Lietotājs apņemas uzglabāt un nenodot trešajām personām savus Portālā norādītos personas datus.

8. Lietotāju datu (anonīmie un personas) un Lietotāja identifikācijas kodu apstrādes mērķis ir informācijas par produktiem un Lietotājiem nodrošināšana pasūtījuma un piegādes izpildīšanai (Distances līguma ar Lietotāju vai līguma ar SANERI partneri noslēgšanai, vai lai izpildītu līgumu, kas noslēgts Lietotāja interesēs, u.c.), komunikācijai ar Lietotāju, Portāla darbībai, informācijas pieejamībai Lietotājam tiešsaistē, Lietotāju atbalstam, kā arī maksājumu veikšanai un pakalpojumu sniegšanas vajadzībām, un citādi saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

9. SANERI vāc Noteikumu 4. un 5. punktā nosauktos datus par Portāla Lietotāju, tai skaitā izmantojot sīkdatnes Cookies, kā arī no Lietotāja izmantotā interneta pārlūka (tai skaitā IP adresi) un par Lietotāja mobilajām ierīcēm (piemēram, ierīces modeli, operētājsistēmu, parametrus, tīkla operatoru u.tml.).

10. Cookies ir sīkdatnes, ko Portāls izvieto Lietotāja datorā vai mobilajā ierīcē, lai atpazītu Lietotāju un atvieglotu tam Portāla izmantošanu. Cookies var tikt izmantotas, lai atvieglotu un paātrinātu piekļuvi mājaslapas iespējām, piemēram, autorizācijai un/vai atkārtotai apmeklēšanai.

11. Lietotājam ir iespēja konfigurēt interneta pārlūkprogrammas tādā veidā, lai pārlūkprogrammas brīdina Lietotāju par Cookies izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai Lietotājs piekrīt tās pieņemt. Cookies nepieņemšana neaizliegs Lietotājam lietot Portālu, taču tas var ierobežot Lietotājam Portāla izmantošanas iespējas.

12. SANERI ir tiesības apkopot un publicēt informāciju par Lietotāju kopumu, nekādi neidentificējot konkrētus Lietotājus un neizpaužot to personas datus (piemēram, pētījumi, datu analīze, informācija par reklāmas atdevi u.tml.).

13. SANERI nenodos Lietotāja datus trešajām personām, izņemot, ciktāl tas nepieciešams saprātīgai komercdarbības īstenošanai, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā Personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību.

14. Reģistrējoties Portālā un/vai lietojot Portālu, Lietotājs apliecina, ka ir informēts un piekrīt, ka SANERI nodos Lietotāja datus SANERI piegādātājiem, apakšuzņēmējiem, stratēģiskajiem partneriem un citiem, kas palīdz SANERI, un tās partneriem komercdarbības veikšanā, lai īstenotu attiecīgo sadarbību. Šādos gadījumos SANERI pieprasīs no datu saņēmējiem apņemšanos izmantot saņemto informāciju tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

15. Papildus noteikumu 8.14 punktā minētajiem gadījumiem Lietotājs piekrīt, ka SANERI ir tiesības nodot attiecīgā Lietotāja personas datus sekojošos gadījumos:

14.1 tiesību aizsardzības institūcijām, ja SANERI saņem Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā attiecīgu pieprasījumu;

14.2 tiesībaizsardzības institūcijām, ja SANERI konstatē, ka attiecīgā Lietotāja rīcība pārkāpj šos Noteikumus un/vai Latvijas Republikas normatīvos aktus, kā rezultātā tiek vai var tikt skartas SANERI, Portāla lietotāju vai citu personu intereses.

16. Ja no SANERI neatkarīgas kļūmes dēļ Portālā saglabātie dati pazūd, tad Lietotājam nav tiesības pieprasīt datu atjaunošanu pilnā apmērā. Datu apjoms, vai un kādā daudzumā tie tiek atjaunoti, ir SANERI brīva izvēle.

17. Balstoties uz pamatotu rakstveida pieprasījumu, SANERI informēs Lietotāju par Lietotāja datiem, ko SANERI apstrādā attiecībā uz Lietotāju, par datu ieguves avotu (ja normatīvie akti atļauj to izpaust), datumu, kad tika izdarītas pēdējās izmaiņas Lietotāja datos, mērķus, kuru sasniegšanai Lietotāja dati tiek apstrādāti, datu saņēmējus vai datu saņēmēju kategorijas, un vai informācija tiek apstrādāta automatizēti.

18. SANERI ir tiesīga ierobežot Lietotāja piekļuvi, iespējas koriģēt vai dzēst Lietotāja datus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

19. SANERI pieliek saprātīgas pūles, lai nodrošinātu, ka gadījumos, kad Lietotāja dati tiek nodoti uz ārvalstīm, tiem tiek nodrošināta adekvāta aizsardzība.

20. Nepieciešamības gadījumā Lietotājs ir tiesīgs jebkurā laikā grozīt, papildināt vai dzēst Lietotāja datus, kas par Lietotāju saglabāti Lietotāja profilā.

21. Gadījumā, ja Lietotājs vēlas atteikties no turpmākas jaunumu saņemšanas, pilnībā dzēst savus Lietotāja datus no Portāla vai ja radušies jautājumi par Lietotāja datu izmantošanu, Lietotājs var kontaktēties ar SANERI ar e-pasta adreses info@saneribox.lv starpniecību.

22. Portāls var saturēt saites uz citām interneta vietnēm, par kuru lietošanas noteikumiem, tajā skaitā privātuma nosacījumiem, SANERI nenes atbildību.

23. Ja Lietotājs ievieto Portālā komentārus vai ziņojumu atbilstoši Lietotāja profila iespējām, tad jebkuri Lietotāja komentāros vai ziņojumos minētie dati būs pieejami un izmantojami ikvienam, kas piekļūst Lietotāja komentāriem vai ziņojumiem. SANERI nenes atbildību par Lietotāju komentāru vai ziņojumu saturu, kā arī sekām, kas var rasties, Lietotājam publicējot komentārus vai ziņojumus Portālā.